Publikováno: 18. 2. 2020

VÍTKOVICE, a.s.

Výzva akcionářům VÍTKOVICE, a.s.

 

 VTK_lg_2020.jpg

 

Výzva k převzetí akcií společnosti VÍTKOVICE, a.s. dle § 542 občanského zákoníku

Výzva akcionářům VÍTKOVICE, a.s.

 

Obchodní společnost VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČ: 45193070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou B 302 (dále jen "Společnost"), oznamuje, že valná hromada Společnosti dne 19.12.2019 rozhodla o fúzi a schválila projekt fúze sloučením obchodní společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s. se sídlem Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 25816039, jakožto zanikající společnosti, obchodní společnosti VTK SECURITIES s.r.o., se sídlem Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 26875951, jakožto zanikající společnosti a Společnosti, jakožto nástupnické společnosti (dále jen „fúze“).

V důsledku fúze, v souladu s projektem fúze, došlo s účinností ke dni 1.1.2020 k přeměně 13 279 203 ks kmenových akcií Společnosti na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč, na listinné cenné papíry, tedy na 13 279 203 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 10,- Kč (dále jen „přeměna akcií“).

Přeměna akcií byla dne 1.1.2020 zapsána do obchodního rejstříku a rozhodnutí o schválení fúze jehož důsledkem byla také přeměna akcií Společnosti k 1.1.2020 bylo dne 18.2.2020 zveřejněno v Obchodním věstníku a na webových stránkách Společnosti.

Ke dni 17.1.2020 byl podle § 537 občanského zákoníku vyhotoven výpis z evidence emise ISIN CZ0005098558 (dále jen „emise“) vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“). Ode dne 20.1.2020 CDCP zrušil evidenci emise a vlastníkům zaknihovaných akcií vzniklo právo na odevzdání akcií na jméno v listinné podobě ze strany Společnosti.

Společnost dle ust. § 524 občanského zákoníku tímto vyzývá své akcionáře k převzetí akcií Společnosti vydaných ve formě akcií na jméno v listinné podobě. Řádná lhůta pro převzetí akcií je stanovena s ohledem na článek 6.4.6. projektu fúze a ustanovení občanského zákoníku od 18.2.2020 do 18.8.2020.

Vyzvednutí listinných akcií je možné ve všedních dnech od 8-10 hodin a od 12-14 hodin v Personálním a vzdělávacím centru na adrese Kotkova 4, Vítkovice, Ostrava, a to po předchozí rezervaci termínu prostřednictvím paní Aleny Sedláčkové, na telefonním čísle 595 956 304 nebo emailových adresách a.sedlackova@vitkovice.cz nebo office@vitkovice.cz. S ohledem na administrativní a technickou náročnost vyhotovení všech listinných akcií budou akcie vydány nejdříve v pátek příslušného kalendářního týdne, pokud si akcionář termín jejich vyzvednutí zarezervuje nejpozději v pondělí tohoto týdne. V případě, že si akcionář termín pro vyzvednutí akcií zarezervuje v úterý, středu, čtvrtek nebo pátek příslušného kalendářního týdne, budou jeho akcie připraveny k vyzvednutí nejdříve v pátek následujícího kalendářního týdne.

Bylo-li ke dni zrušení evidence emise pozastaveno nakládání se zaknihovanou akcií Společnosti nebo byla-li zaknihovaná akcie zastavena, bude při odevzdání listinných akcií postupováno podle § 540 a násl. OZ.

Akcie budou vydávány ve formě hromadných listin, při jednokusovém počtu jako listinné kmenové akcie. Po předchozí domluvě je možné na základě požadavku akcionáře vydat více hromadných listin, nahrazujících požadovaný počet akcií dle požadavků akcionářů či jednotlivé listinné kmenové akcie.

Nepřevezme-li vlastník akcie ani v dodatečné lhůtě, Společnost je prodá s odbornou péčí. Rozhodne-li Společnost, coby emitent, prodat akcie ve veřejné dražbě, uveřejní místo, dobu a předmět dražby alespoň dva týdny před jejím konáním. Společnost vyplatí výtěžek z prodeje těchto akcií vlastníkům po započtení pohledávek vzniklých Společnosti v souvislosti s jejich prodejem.

 

Výzva bývalým akcionářům společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s.

Společnost dle ust. § 524 občanského zákoníku tímto vyzývá osoby, které byly ke dni 31.12.2019 akcionáři společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s. k předložení jejich akcií společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a k převzetí odpovídajících akcií Společnosti vydaných ve formě akcií na jméno v listinné podobě. Řádná lhůta pro převzetí akcií je stanovena s ohledem na článek 6.4.6. projektu fúze a ustanovení občanského zákoníku od 18.2.2020 do 18.8.2020.

S ohledem na skutečnost, že v důsledku fúze došlo ke změně podoby a formy akcií Společnosti ze zaknihovaných akcií na majitele na listinné akcie na jméno, nepoužije se pro výměnu akcií akcionářů zaniklé společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s. na této společnosti za akcie na Společnosti ust. § 137 odst. 1 zákona o přeměnách, a k výměně těchto akcií se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku a obdobně ustanovení odstavce 6.4 projektu fúze.

Předložení akcií společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a převzetí odpovídajících listinných akcií Společnosti je možné v sídle Společnosti od 8-10 hodin a od 12-14 hodin po předchozí rezervaci termínu prostřednictvím Mgr. Pavla Štefánika, na telefonním čísle 725 318 475 či emailu pavel.stefanik@vitkovice.cz.

Nepředloží-li osoba, která ke dni 31.12.2019 byla akcionářem společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s. její akcie a nepřevezme-li si odpovídající akcie Společnosti ani v dodatečné lhůtě, Společnost prodá akcie Společnosti, které si tato osoba měla vyzvednout výměnou za její akcie společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., s odbornou péčí. Rozhodne-li Společnost coby emitent prodat tyto akcie ve veřejné dražbě, uveřejní místo, dobu a předmět dražby alespoň dva týdny před jejím konáním. Společnost vyplatí výtěžek z prodeje těchto akcií osobám, které na něj mají nárok po započtení pohledávek vzniklých Společnosti v souvislosti s jejich prodejem.

 

VÍTKOVICE, a.s.


Ke stažení