Publikováno: 17. 7. 2020

VÍTKOVICE, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu 17. 8. 2020

Aktualizováno

 

 

VÍTKOVICE, a.s.

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

 

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava,

IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě,

Spis. Zn. B 302 (dále též jen jako "společnost")

 

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná dne 17. 8. 2020 od 9.00 hodin

v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2019, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2019, zpráva o provedeném auditu, zpráva o vztazích za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2019.
 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
 6. Určení auditora společnosti
 7. Změna stanov společnosti
 8. Volba členů dozorčí rady
 9. Schválení smluv o výkonu funkce s členy dozorčí rady
 10. Vyloučení přednostního práva na úpis akcií, zvýšení základního kapitálu společnosti
 11. Závěr

 

další podrobniosti viz text pozvánky v příloze

Doplnění 7. 8. 2020:

Návrh kvalifikovaného akcionáře

Vyjádření představensta

Sdělení akcionářů ohledně hygienických opatření při organizaci valní hromady

Čestné prohlášení


Ke stažení