Publikováno: 27. 5. 2022

VÍTKOVICE, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu 27. 6. 2022

 

 

VÍTKOVICE, a.s.

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

 

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava,

IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě,

Spis. Zn. B 302 (dále též jen jako "společnost")

 svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná dne 27. 6. 2022 od 9.00 hodin

v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Pořad jednání:

  1. Zahájení
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2021, která je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2021, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2021, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2021, zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2021 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
  4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2021
  5. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
  6. Určení auditora společnosti
  7. Schválení změny stanov společnosti formou přijetí nového úplného znění stanov společnosti
  8. Závěr

Další podrobnosti viz text pozvánky v příloze spolu s dalšími přílohami.

 


Ke stažení