Publikováno: 8. 2. 2024

Veřejné výběrového řízení na prodej položky majetkové podstaty dlužníka spol. RAY-ON a.s., IČO: 27359760 k spis. zn. KSBR 54 INS 27134 / 2015

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. tímto vyhlašuje veřejné výběrového řízení na prodej položky majetkové podstaty č. 56 soupisu majetkové podstaty dlužníka spol. RAY-ON a.s., se sídlem Mečová 358/8, Brno, IČO: 27359760 k spis. zn. KSBR 54 INS 27134 / 2015.

Předmět Výběrového řízení

Předmětem Výběrového řízení je prodej věcí movitých z majetku Dlužníka:

  • 1 ks akcie společnosti ENERGY WAY, a.s., IČ 282 31 759, se sídlem Přístavní 483/27, 400 07
    Ústí nad Labem ve jmenovité hodnotě 5.150.000 Kč (sepsáno v soupisu majetkové podstaty
    Dlužníka, který je založen pod číslem B-62, jako položka č . 56)

(dále jen „Předmět prodeje “)

Uchazeč, který bude mít zájem o účast ve výběrovém řízení a o nabytí Předmětu prodeje, předloží Přihlášku s Nabídkou kupní ceny (dále pouze „Přihláška s Nabídkou“) ve lhůtě do 15. 3. 2023 10:00, tj. do Dne otevření Nabídek ve smyslu těchto Podmínek. Přihláška s Nabídkou musí být opatřena podpisy osob oprávněných jednat jménem Uchazeče a musí být předložena písemně osobně v sídle Insolvenčního správce nebo doručena ve stanovené lhůtě na uvedené sídlo Insolvenčního správce doporučenou poštou.

Veškerá komunikace určená Insolvenčnímu správci bude doručována na níže uvedenou adresu:

Adresa:            Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, Praha, PSČ 140 00

K rukám:          Mgr. Petr Matějka

Telefon:           608 240 013

E-mail:             matejka@administraceinsolvenci.cz

Seznam příloh:

Podmínky výběrového řízení

Příloha č. 1 – Přihláška k účasti

Příloha č. 2 – Nabídka na koupi


Ke stažení