Publikováno: 21. 11. 2023

Veřejné výběrového řízení na prodej položek majetkové podstaty dlužníka spol. AWAC TRADE ENERGY a.s., IČO: 28461967 k spis. zn. KSBR 54 INS 27137 / 2015

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. tímto vyhlašuje veřejné výběrového řízení na prodej položek majetkové podstaty č. 4, 5, 6 soupisu majetkové podstaty dlužníka spol. AWAC TRADE ENERGY a.s., se sídlem Mečová  358/8, Brno, IČO: 28461967 k spis. zn. KSBR 54 INS 27137 / 2015.

 

Předmět Výběrového řízení:

Předmětem Výběrového řízení je prodej věcí movitých z majetku Dlužníka:

  • pohledávky za společností FONTANA DEVELOPMENT, s.r.o.
  • Pohledávka za společností FONTANA DEVELOPMENT, s.r.o. ze smlouvy o úvěru č. SU/01/INVI/01/27116255 uzavřené dne 4.5.2009 mezi Raiffeisenbank, a.s. jako původním věřitelem, a FONATANA DEVELOPMENT, s.r.o., přihlášená a zjištěná v insolvenčním řízení vedením Měským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 99 INS 3183/2013 vůči FONTANA DEVELOPMENT, s.r.o. (přihláška P1, dílčí pohledávka č. 1) – položka soupisu majetkové podstaty poř. č. 4 (dále jen „zajištěná pohledávka č. 1“),
  • Pohledávka za společností FONTANA DEVELOPMENT, s.r.o. z neuhrazené úplaty za postoupení pohledávek dle smlouvy o postoupení pohledávke uzavřené dne 17.12.2012 mezi AWAC TRADE ENERGY, a.s., jako postupitelem a FONTANA DEVELOPMENT, s.r.o. jako postupníkem, přihlášená a zjištěná v insolvenčním řízení vedením Měským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 99 INS 3183/2013 vůči FONTANA DEVELOPMENT, s.r.o. (přihláška P1, dílčí pohledávka č. 2), včetně příslušenství a veškerých práv s ní spojených – položka soupisu majetkové podstaty poř. č. 6 (dále jen „nezajištěná pohledávka č. 2“),včetně jejich příslušenství, zajištění a veškerých práv s ní spojených (zejména pohledávky na náhradu škody vůči společnosti GRM Insolvence v.o.s. jakožto insolvenčního správce dlužníka FONTANA DEVELOPMENT, s.r.o., o niž je vedenou soudní řízení u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 36 C 125/2023),

(společně dále jen „Předmět prodeje č. 1“).

  • pohledávka za společností REVERS-IMPEKS REAL ESTATE s.r.o. ze smlouvy o úvěru č. SU/01/INVI/01/26766451 uzavřené dne 19.2.2009 mezi Raiffeisenbank, a.s. jako původním věřitelem, a REVERS-IMPEKS REAL ESTATE s.r.o. – položka soupisu majetkové podstaty poř. č. 5 (dále jen „zajištěná pohledávka č. 3“)včetně jejich příslušenství, zajištění a veškerých práv s ní spojených (zejména pohledávky na náhradu škody vůči Ministerstvu spravedlnosti České republiky, o níž je vedeno soudní řízení u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 14 C 8/2023 a dále zejména pohledávky na náhradu škody vůči Ministerstvu spravedlnosti České republiky, když nárok na náhradu škody byl uplatněn u Ministerstva spravedlnosti České republiky dne 3. 8. 2023)

(dále jen „Předmět prodeje č. 2“)

(Předmět prodeje č. 1 a Předmět prodeje č. 2 společně dále jen „Předmět prodeje“).

 

Uchazeč, který bude mít zájem o účast ve výběrovém řízení a o nabytí Předmětu prodeje, předloží Přihlášku s Nabídkou kupní ceny (dále pouze „Přihláška s Nabídkou“) ve lhůtě do 15. 12. 2023 10:00, tj. do Dne otevření Nabídek ve smyslu těchto Podmínek. Přihláška s Nabídkou musí být opatřena podpisy osob oprávněných jednat jménem Uchazeče a musí být předložena písemně osobně v sídle Insolvenčního správce nebo doručena ve stanovené lhůtě na uvedené sídlo Insolvenčního správce doporučenou poštou.

 

Veškerá komunikace určená Insolvenčnímu správci bude doručována na níže uvedenou adresu:

Adresa:            Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, Praha, PSČ 140 00

K rukám:          Mgr. Petr Matějka

Telefon:           608 240 013

E-mail:             matejka@administraceinsolvenci.cz

 

Seznam příloh:

Podmínky výběrového řízení

Příloha č. 1 – Přihláška k účasti

Příloha č. 2 – Nabídka na koupi


Ke stažení