Publikováno: 27. 4. 2018

Veřejná nabídka majetkových účastí z majetkové podstaty úpadce CE WOOD, a.s.

 

1. Insolvenční správce dlužníka CE WOOD, a.s. se sídlem Stráže 3662, 760 01 Zlín, IČ: 60745479 Mgr. Jiří Ostravský, se sídlem Lešetín VI/671, 760 01 Zlín (dále jen „Vyhlašovatel“) nabízí k prodeji níže uvedené majetkové účasti:

A. CE WOOD Slovakia, s.r.o., IČO 31642926, obchodní podíl ve výši 100 % základního kapitálu 172608,38 EUR

B. INVESTMENT CE WOOD INTERNATIONAL L.L.C, SAE, Abu Dhabi, obchodní podíl ve výši 48 % základního kapitálu 150.000 AED

C. CE WOOD TOL S.A.R.L., Maroko, obchodní podíl ve výši 50 % základního kapitálu 500.000 MAD

D. XANTHIN a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00, IČO 47673028 v počtu 2 ks akcií v nominální hodnotě 1.000,- Kč/1 ks akcie, v počtu 2 ks akcií v nomin. hodnotě 10.000,- Kč/1 ks akcie, v počtu 1 ks akcie v nomin. hodnotě 100.000,- Kč/1 ks akcie a v počtu 22 ks akcií v nomin. Hodnotě 1.000.000,- Kč/1 ks akcie, obchodní podíl ve výši 4,17 %,

E. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, IČO 00011789 v počtu 500 ks akcií v nominální hodnotě 500 Kč/1ks akcie, obchodní podíl 0,01 %.

dále jen „Majetkové účasti“

2. Zájemce může učinit nabídku na jednotlivé Majetkové účasti nebo jako celek do 18. 5. 2018.

Nabídka musí obsahovat:

a) označení Majetkové účasti, která je předmětem nabídky zájemce,

b) označení zájemce včetně rodného čísla/IČ, bydliště/sídla, osob oprávněných jednat za fyzickou/právnickou osobu

c) navrhovanou kupní cenu

d) kontaktní údaje zájemce (adresa sídle, telefon, email).

3. Bližší informace a specifikace jednotlivých Majetkových účastí jsou k dispozici u pověřené osoby společnosti GTK FIN, s.r.o., IČO 27812286, tel.: +420 721 421 713, e-mail: info@gtkfin.cz.

4. Zájemci doručí svoji nabídku formou doporučeného dopisu na doručovací adrese pověřené osoby společnosti GTK FIN, s.r.o., Zámecká 488/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

5. Vyhlašovatel vybere nabídku s nejvyšší cenou. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout. Zájemce nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí na této veřejné nabídce.

V Ostravě dne 26. 4. 2018