Publikováno: 28. 2. 2018

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Oznámení o uplynutí promlčecí lhůty a ukončení výplaty protiplnění

 

 

Představenstvo obchodní společnosti
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.,

IČO 180 50 646

se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová zn. B 146

(dále jen „Společnost"),

v souvislosti s přechodem všech akcií emitovaných Společností na hlavního akcionáře MORAVIA STEEL a.s. se sídlem Průmyslová1000, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 634 74 808  (dále jen „Hlavní akcionář") a s rozhodnutím představenstva Společnosti ze dne 17. 03. 2014 o prohlášení za neplatné akcií Společnosti, které nebyly menšinovými akcionáři ve stanovené lhůtě (tj. do dne 18.12.2013) Společnosti předloženy (dále jen „Zneplatněné akcie") ,

oznamuje, že

  • dnem 17. 03. 2018 uplyne 4-letá zákonná promlčecí lhůta pro uplatnění práva menšinových akcionářů na protiplnění poskytované Hlavním akcionářem za Zneplatněné akcie,
  • až do uplynutí výše uvedené promlčecí lhůty provádí za Hlavního akcionáře výplatu protiplnění obchodní společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky,  616 00 Brno, IČO 27758419,
  • po uplynutí výše uvedené promlčecí lhůty již Hlavní akcionář nebude poskytovat protiplnění za Zneplatněné akcie.

Představenstvo Společnosti z tohoto důvodu upozorňuje, že osoby, které mají zájem dodatečně uplatnit své právo na protiplnění za své Zneplatněné akcie, musí nejpozději  dne 17.03.2018 předložit obchodní společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., originály  Zneplatněných akcií (resp. hromadných listin tyto akcie nahrazujících), nebo pravomocné soudní rozhodnutí o umoření listiny (akcie či akcií na majitele emitovaných Společností, resp. hromadných listin tyto akcie nahrazujících) podle § 303 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, anebo pravomocné usnesení soudu o umoření listiny (akcie či akcií na majitele emitovaných Společností, resp. hromadných listin tyto akcie nahrazujících) podle § 185i a násl. zákona č.  99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

Představenstvo Společnosti současně doporučuje, aby osoby, které mají zájem dodatečně uplatnit své právo na protiplnění za Zneplatněné akcie,  bezodkladně kontaktovaly obchodní společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., a to

  1. poštou na adrese jejího sídla (Veveří 3163/111,Žabovřesky,  616 00 Brno), případně na adrese její pobočky (Zámecká 488/20, 702 00 Ostrava), nebo
  2. telefonicky na tel. č. 538 705 742 (Brno), 538 705 773 (Brno), 721 421 713 (Ostrava), nebo
  3. prostřednictvím e-mailu na adrese corporate@cyrrus.cz,

a dohodly s ní další postup.

 

V Třinci dne 28. 2. 2018

 

 

                   Ing. Česlav Marek                                                                  Ing. Radomíra Pekárková

 první místopředseda představenstva                                                          člen představenstva

                           TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

 


Ke stažení

TRZ_oznameni_2018.pdf PDF 29.05.2020 421108 B