Publikováno: 18. 9. 2023

Prodej obchodních podílů z majetku dlužníka BATIST Medical Holding a.s. – spis. zn. MSPH 89 INS 346 / 2023

Název: Prodej obchodních podílů z majetku dlužníka BATIST Medical Holding a.s. – spis. zn. MSPH 89 INS 346 / 2023

AZAM – insolvence, v. o. s., IČO: 087 77 993, se sídlem Opletalova 1417/25, Praha 1 (též jen „Insolvenční správce“), insolvenční správce ustanovený v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka, společnosti BATIST Medical Holding, a. s., IČO:  072 33 370, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 84 (též jen „Dlužník“), vedeném u Městského soudu v Praze (též jen „Insolvenční soud“) pod sp. zn.: MSPH 89 INS 346 / 2023 (též jen „Insolvenční řízení“) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení (též jen „Výběrové řízení“) na výběr zájemce, na kterého budou za podmínek uvedených v příloze převedeny dále specifikované obchodní podíly Dlužníka.

Předmětem Výběrového řízení je prodej věcí movitých z majetku Dlužníka:

  • 100 % obchodní podíl Dlužníka ve společnosti Batist Medical Portugal, Unipessoal Lda, VAT č. 508 592 909, se sídlem Rua de Cidres 1473, 4455-442 Perafita, Matosinhos, Portugalsko;
  • 100 % obchodní podíl ve společnosti Batist Medical Espanha, SLU, VAT č. B70405923, se sídlem C/Marie Curie No. 5. Efidico Alfa, 4a Planta Oficina 4.8., 28521 Rivas (Madrid), Španělsko.

Podmínky výběrového řízení:

Uchazeč není v úpadku, nebo na majetek Uchazeče nebylo ke Dni vyhlášení Výběrového řízení ve smyslu odst. 8.1. Podmínek zahájeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, nebo nebylo o jeho úpadku soudem rozhodnuto v posledních 5 letech přede dnem, kterým jsou níže datovány Podmínky, nebo ve vztahu k Uchazeči nebylo vyneseno obdobné rozhodnutí v téže době na základě jakéhokoli zahraničního právního předpisu;

  • Uchazeč není v úpadku, nebo na majetek Uchazeče nebylo ke Dni vyhlášení Výběrového řízení ve smyslu odst. 8.1. Podmínek zahájeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, nebo nebylo o jeho úpadku soudem rozhodnuto v posledních 5 letech přede dnem, kterým jsou níže datovány Podmínky, nebo ve vztahu k Uchazeči nebylo vyneseno obdobné rozhodnutí v téže době na základě jakéhokoli zahraničního právního předpisu;
  • Uchazeč, pokud je právnickou osobou, není v likvidaci (dobrovolné, či nucené), ani vůči němu není vedeno obdobné řízení podle jakéhokoli zahraničního právního předpisu;
  • Uchazeč ani žádná jiná osoba ve vztahu k Uchazeči definovaném v § 295 insolvenčního zákona není právnickou osobou nebo fyzickou osobou, jež nemůže nabývat majetek Dlužníka dle § 295 insolvenčního zákona.
  • Na majetek Uchazeče není vedena exekuce dle zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) nebo výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád) nebo na jeho majetek není vedeno obdobné řízení dle zahraniční právní úpravy.

Uchazeč, který bude mít zájem o účast ve výběrovém řízení a o nabytí Předmětu prodeje, předloží přihlášku k účasti ve Výběrovém řízení spolu s nabídkou kupní ceny ve lhůtě do 02. 10. 2023 16:00, tj. do Dne otevření Nabídek, podle přiložených Podmínek výběrového řízení.

Přílohou inzerce jsou:

  • Podmínky výběrového řízení na prodej obchodních podílů z majetku společnosti BATIST Medical Holding, a. s.

Veškerá komunikace určená insolvenčnímu správci bude doručována na níže uvedenou adresu:

Adresa: AZAM-insolvence, v. o. s., Opletalova 1417/25, 110 00 Praha

k rukám: Mgr. Bc. Jana Maška

telefon: 226 217 160

E-mail: info@azaminsolvence.cz

O výsledku vyhodnocení nabídek bude insolvenční správce každého ze zájemců následně informovat.


Ke stažení

Podmínky_VŘ_Batist_PT.pdf PDF 16.07.2024 189802 B