Publikováno: 4. 2. 2020

MORAVIA STEEL a.s.

Oznámení o výplatě doplatku

 

Představenstvo společnosti

MORAVIA STEEL a.s.

IČO: 634 74 808,
se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová zn.: B 1297

(dále jen „Hlavní akcionář“),

tímto

v souvislosti s rozhodnutími Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. června 2018, sp. zn. 15Cm 151/2013 a Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. září 2019, sp. zn. 8 Cmo 127/2019, kterými byla částka protiplnění za akcie společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Průmyslová 1000, 739 61 Třinec, IČO: 180 50 646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 146 („Společnost“), které v důsledku rozhodnutí její valné hromady konané dne 31. července 2013 podle ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v tehdy platném znění, o přechodu akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů („Minoritní akcionáři“), přešly na Hlavního akcionáře („Vytěsnění“) zvýšena z původně určené částky 1 815 Kč (na jednu akcii) na částku 2 284 Kč (na jednu akcii), což představuje zvýšení o částku 469 Kč na jednu akcii („Doplatek“),

oznamuje, že

  • k ověření oprávněnosti nároku kteréhokoliv z Minoritních akcionářů jakožto i k případné výplatě jakýchkoli částek v souvislosti s Doplatkem pověřilo společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 277 58 419, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 5249 („CYRRUS CF“) a žádá, aby se Minoritní akcionáři v této záležitosti obraceli na společnost CYRRUS CF.
  • Minoritní akcionáři mohou kontaktovat společnost CYRRUS CF:

-          v sídle společnosti na adrese Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, email: corporate@cyrruscf.cz, tel: 538 705 786

-          na informačním místě v Kulturním domě Trisia na adrese náměstí Svobody 526, 739 61 Třinec, tel.: 775 338 525 (toto informační místo je k dispozici každé pondělí, je-li pracovním dnem, od 10:00 do 16:00, a to do 31. 3. 2020)

V Třinci dne 3. 2. 2020

Představenstvo společnosti MORAVIA STEEL a.s.