Publikováno: 26. 5. 2020

MORAVIA STEEL a.s.

Oznámení představenstva společnosti MORAVIA STEEL a.s. pro minoritní akcionáře

Představenstvo společnosti

MORAVIA STEEL a.s.

IČO: 634 74 808,
se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová zn.: B 1297

(dále jen „Hlavní akcionář“),

tímto

v souvislosti s rozhodnutími Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. června 2018, sp. zn. 15Cm 151/2013 a Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. září 2019, sp. zn. 8 Cmo 127/2019, kterými byla částka protiplnění za akcie společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Průmyslová 1000, 739 61 Třinec, IČO: 180 50 646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 146 („Společnost“), které v důsledku rozhodnutí její valné hromady konané dne 31. července 2013 podle ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v tehdy platném znění, o přechodu akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů, přešly na Hlavního akcionáře, zvýšena z původně určené částky 1 815 Kč (na jednu akcii) na částku 2 284 Kč  (na jednu akcii), což představuje zvýšení  o částku 469 Kč na jednu akcii („Doplatek“),

oznamuje, že

  • Doplatek 469 Kč na jednu akcii bude v souladu s ustanovením § 183i odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („Obchodní zákoník“), vyplácet námi pověřený obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 277 58 419, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 5249 („CYRRUS“), kterého můžete kontaktovat v obvyklé pracovní době na adrese sídla Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, nebo emailem na adrese corporate@cyrruscf.cz, případně telefonicky na čísle 538 705 786.
  • Neodůvodněné neuplatnění, popř. otálení s uplatněním nároku na výše uvedený Doplatek, u společnosti CYRRUS, může být ze strany Hlavního akcionáře považováno za prodlení věřitele ve smyslu ustanovení § 370 Obchodního zákoníku se všemi jeho důsledky.

 

V Třinci dne 18. 5. 2020

Představenstvo společnosti MORAVIA STEEL a.s.