Publikováno: 4. 5. 2023

České vinařské závody a.s.

Pozvánka na valnou hromadu dne 8. 6. 2023

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s.,
se sídlem Praha 4 – Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16, IČO: 60193182,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 2357
svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 8. června 2023 v 10:00 hodin
v zasedací místnosti v I. patře administrativní budovy v sídle společnosti KAROSERIA a.s. v Brně,
Heršpická 758/13, PSČ 656 92
___________________________________________________________________________
Pořad jednání řádné valné hromady:
1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
5. Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku roku 2022
6. Snížení základního kapitálu společnosti
7. Změna stanov společnosti
8. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2023
9. Závěr valné hromady
 
Registrace akcionářů bude zahájena od 9.30 hodin v místě konání řádné valné hromady.
 

Úplné znění pozvánky ke stažení níže včetně dalších příloh:

Pozvánka na valnou hromadu v plném znění

Plná moc

Výroční zpráva za rok 2022

Návrh nových stanov

Návrh nových stanov z vyznačením změn

Zpráva dozorčí rady


Ke stažení

CVZ_VH_2023_pozvanka.pdf PDF 14.07.2024 206062 B
CZV_Vyrocni_zprava_2022.pdf PDF 16.07.2024 10998815 B
CVZ_plna_moc.pdf PDF 17.07.2024 362255 B
CVZ_Zprava_dozorci_rady.pdf PDF 12.07.2024 338634 B