Publikováno: 3. 5. 2024

České vinařské závody a.s.

Pozvánka na valnou hromadu dne 5. 6. 2024

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
 
Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s.,
se sídlem Praha 4 – Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16, IČO: 60193182,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 2357
svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 5. června 2024 v 10:00 hodin
v zasedací místnosti v I. patře administrativní budovy v sídle společnosti KAROSERIA a.s. v Brně,
Heršpická 758/13, PSČ 656 92
___________________________________________________________________________
 
Pořad jednání řádné valné hromady:
1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Změna stanov společnosti
4. Odvolání člena dozorčí rady společnosti České vinařské závody a.s.
5. Odvolání členů a volba členů představenstva společnosti České vinařské závody a.s.
6. Pravidla odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady
7. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku
8. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
9. Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku roku 2023
10. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2024
11. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva, členů dozorčí rady
12. Závěr valné hromady
 
Registrace akcionářů bude zahájena od 9.30 hodin v místě konání řádné valné hromady.
 
Úplné znění pozvánky ke stažení níže včetně dalších příloh:
 

Pozvánka na valnou hromadu v plném znění

Plná moc

Výroční zpráva za rok 2023

Návrh nových stanov

Návrh nových stanov z vyznačením změn

Zpráva dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce vzor

Smlouva o výkonu funkce Kurka Miroslav

Smlouva o výkonu funkce Kurka Vladimír

Smlouva o výkonu funkce Němec Jiří

Pravidla pro odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady


Ke stažení