Publikováno: 10. 5. 2021

České vinařské závody a.s.

Pozvánka na valnou hromadu 10. 6. 2021

 

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s.,
se sídlem Praha 4 – Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16, IČO: 60193182,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 2357
svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 10. června 2021 v 10:30 hodin
v zasedací místnosti v I. patře administrativní budovy v sídle společnosti KAROSERIA a.s.
v Brně, Heršpická 758/13, PSČ 656 92

 

Pořad jednání řádné valné hromady:
1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených
sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a o stavu jejího majetku za rok 2020
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, přezkoumání
zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a
vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2020
6. Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku roku 2020
7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2020
8. Schválení Pravidel odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti
9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
10. Závěr valné hromady
Registrace akcionářů bude zahájena od 10.00 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Úplné znění pozvánky ke stažení níže včetně dalších příloh:

Pozvánka na řádnou valnou hromadu dne 10. 6. 2021
Výroční zpráva rok 2020 obsahující Zprávu představenstva, Zprávu o vztazích, Zprávu dozorčí rady, Zprávu auditora
Podmínky odměňování členů představenstva a dozorčí rady
Změna stanov
- text s vyznačením změn oproti současnému znění
- nové úplné znění stanov
Plná moc k účasti na valné hromadě


Ke stažení

CVZ-VH-2021-pozvánka PDF 08.12.2023 196738 B
Vyrocni_zprava_CVZ_2020 PDF 27.11.2023 4058117 B
ČVZ_nové stanovy_změny PDF 08.12.2023 320888 B
CVZ_plna_moc.pdf PDF 13.11.2023 362255 B