Publikováno: 20. 5. 2022

České vinařské závody a.s.

Pozvánka na valnou hromadu dne 23. 6. 2022

 

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s.,
se sídlem Praha 4 – Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16, IČO: 60193182,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 2357
svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 23. června 2022 v 10:30 hodin
v zasedací místnosti v I. patře administrativní budovy v sídle společnosti KAROSERIA a.s.
v Brně, Heršpická 758/13, PSČ 656 92


___________________________________________________________________________


Pořad jednání řádné valné hromady:
1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených
sčítáním hlasů
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, přezkoumání
zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a
vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
5. Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku roku 2021
6. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2022
7. Závěr valné hromady
Registrace akcionářů bude zahájena od 10.00 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Úplné znění pozvánky ke stažení níže včetně dalších příloh:

Pozvánka na valnou hromadu v plném znění

Plná moc

Výroční zpráva za rok 2021


Ke stažení

CVZ-VH-2022-pozvanka PDF 16.07.2024 84616 B
Výroční zpráva ČVZ za rok 2021 PDF 15.07.2024 11901588 B
CVZ_plna_moc PDF 16.07.2024 362255 B