Publikováno: 9. 8. 2013

Co jsou nekótované akcie

Nekótované akcie jsou akcie, které se neobchodují na žádném regulovaném trhu.

Akciové společnosti, které vydaly nekótované akcie (dříve byly označovány jako neobchodovatelné akcie), nemají informační a další povinnosti dané zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, ale pouze základní povinnosti stanovené zákonem o obchodních korporacích nebo zákonem o účetnictví. Drtivá většina nekótovaných akcií není obchodována na organizovaném kapitálovém trhu, neexistuje tedy jejich kurz (tržní cena). Výjimku tvoří akcie obchodované v mnohostranném obchodním systému (nikoliv regulovaném trhu) Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

Předmětem zájmu internetových stránek IN-SERVER.CZ jsou nekótované akcie společností, které v minulosti měly nebo stále mají minoritní akcionáře.  Tuto skupinu nekótovaných akcií tvoří původně obchodované akcie z kupónové privatizace a neobchodované akcie akciových společností, které vznikly transformací zemědělských družstev. Část nekótovaných akcií vznikla i jinými způsoby.

 Nekótované akcie

Organizovaný trh

V České republice jsou organizátoři trhu Burza cenných papírů Praha a RM-Systém, česká burza cenných papírů.

Regulovaný trh

Regulovaný trh s investičními nástroji může organizovat právnická osoba, která má k této činnosti povolení České národní banky. Na organizátora regulovaného trhu jsou kladeny vysoké požadavky jak kapitálové, tak personální a organizační. Organizátor musí především zajistit účastníkům trhu přístup k vypořádacím systémům, které vypořádávají uzavřené obchody s investičními nástroji. Současně musí organizátor zavést pravidla obchodování a zajistit transparentnost obchodů uzavřených na regulovaném trhu.

Na regulovaném trhu se obchoduje pravidelně s tím, že samotní investoři nemají přímý přístup na trh. Tento přístup mají prostřednictvím účastníků regulovaného trhu, kterými jsou zpravidla licencovaní obchodníci s cennými papíry.

Regulovaný trh se vyznačuje tím, že investiční nástroje obchodované na trhu musí splnit podmínky pro přijetí investičního nástroje k obchodování na regulovaném trhu. Organizátor může přijmout investiční cenný papír k obchodování na regulovaném trhu, pouze pokud byl uveřejněn prospekt investičního cenného papíru, tedy dokumenty, který obsahuje všechny údaje, které jsou pro investory nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení nabízeného cenného papíru a práv s ním spojených, majetku a závazků, finanční situace, zisku a ztrát, budoucího vývoje podnikání a finanční situaci emitenta. Na emitenty cenných papírů jsou pak dále kladeny požadavky na průběžnou informační povinnost týkající se hospodaření emitenta. Investiční cenný papír může být přijat k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, pokud je již přijat k obchodování na zahraničním regulovaném trhu.

Organizátor regulovaného trhu může organizovat jako součást regulovaného trhu oficiální trh, na kterém se obchodují pouze akcie nebo dluhopisy. Na tento elitní trh jsou kladeny přísnější podmínky jak ve vztahu k likviditě přijatých investičních cenných papírů, tak informačních povinnostem jejich emitentů.

Mnohostranný obchodní systém

Mnohostranný obchodní systém je trh s investičními nástroji provozovaný obchodníkem s cennými papíry nebo organizátorem regulovaného trhu, který má stanovena pravidla pro přijímání investičních nástrojů, transparentní pravidla obchodování a pravidla přístupu do systému. Provozovatel mnohostranného obchodního systému je povinen zajistit řádné vypořádání obchodů.

V mnohostranném obchodním systému se nemusí obchodovat pravidelně a přístup na tento trh může mít kterékoliv osoba, která splňuje podmínky dané provozovatelem.

Investiční nástroje přijaté pro obchodování v mnohostranném obchodním systému musí splňovat výrazně volnější podmínky než investiční nástroje obchodované na regulovaném trhu. Investiční nástroj může být přijat k obchodování bez souhlasu emitenta, v tom případě nemá emitent vůči provozovateli mnohostranného obchodního systému žádné informační povinnosti.

Neorganizovaný trh

Neorganizovaným trhem rozumíme trh s investičními cennými papíry, který není ani regulovaným trhem a ani mnohostranným obchodním systémem. Jeho charakteristickými znaky jsou:

  • není organizován žádným subjektem
  • obchodování na individuálním základě (strany obchodu si dohodnou podmínky včetně ceny a způsobu vypořádání)
  • nejsou evidovány ceny uzavřených obchodů
  • nejsou daná pravidla pro obchodování
  • vypořádací systém existuje jen pro zaknihované investiční nástroje
  • přístup kterékoliv osoby na trh