Publikováno: 9. 8. 2013

Použití Databáze vytěsnění akcionářů

Další jedinečnou databází poskytovaných stránkami IN-SERVER.CZ je databáze vytěsnění akcionářů. Databáze je pro prohlížení přístupná všem uživatelů serveru, registrovaní uživatelé pak mohou přidávat komentáře k jednotlivým vytěsněním. Databáze je pro prohlížení přístupná všem návštevníkům stránek, rozdílný je však rozsah informací o jednotlivých dražbách zobrazovaný návštěvníkům, registrovaným uživatelům a předplatitelům. Kompletní rozsah informací mají k dispozici pouze předplatitelé.

Databáze neobsahuje pouze údaje o samotných vytěsněních akcionářů, ale i o subjektech administrujících vytěsnění akcionářů  (obchodníci s cennými papíry) a znalcích a znaleckých ústavech, které zpracovávají znalecké posudky pro vytěsnění akcionářů. V případech, kdy je nám informace známa, je uveden i výše případného doplatku k protiplnění o tom zda a jak lze získat protiplnění za akcie. Doplněn je i znalecký posudek pro ocenění akcií.

Využití

Databázi využijí především akcionáři společností, jejichž akcie byly dotčeny vytěsněním. Pokud akcie již přešly na hlavního akcionáře, mají možnost zjistit, kdy se tak stalo, jaká je výše protiplnění, kterého hlavního akcionáře nebo obchodníka s cennými papíry mohou žádat výplatu protiplnění, případně zda není jeho nárok na protiplnění promlčen.

Vyhledávání v databázi

Prohledávání je umožněno na stránce Vytěsnění akcionářů, kde je umožněno vyhledávání prostřednictvím vyhledávacího pole nebo v seznamu vytěsnění akcionářů. Ve vyhledávacím poli je nutné zadat název nebo IČO společnosti, jejíž akcie byly předmětem vytěsnění. Pokud vyhledávač nenajde žádné vytěsnění akcionmářů znamená to, že k dané společnosti neevidujeme žádné vytěsnění akcií, společnost jako taková však v databázi být může.

V seznamu vytěsnění akcionářů jsou seřazeny všechna vytěsnění od nejaktuálnějších. Listování je pak možné přecházet k vytěsněním se starším datem. Je také možno seznam vytěsnění seřadit podle blížícího se data promlčení.

Údaje v zobrazení detailu vytěsnění akcionářů

Vytěsnění akcionářů je do systému doplňováno krátce po zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do Veřejného rejstříku v Obchodním věstníku.

INSERVER_detailvytesneni

 

Údaje o vytěsnění akcionářů jsou seskupeny do několika bloků, níže uvádíme význam některých parametrů:

Základní údaje o vytěsnění

Datum valné hromady - datum valné hromady, kteá rozhodla o vytěsnění akcionářů

Datum vytěsnění - v případě vytěsnění provedené uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle obchodního zákoníku nebo nuceného přechodu podle zákona o obchodních korporacích se jedná o datum následující pod dni uplynutí měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení valné hromady ve Veřejném rejstříku v Obchodním věstníku, v případě převzetí jmění jediným akcionářem se jedná datum převodu jmění zanikající společnosti na hlavního akcionáře a zániku původní společnosti

Datum promlčení nároku - datum, kdy uplyne obecná promlčecí lhůta pro nárok na protiplnění, v případě převzetí jmění jediným akcionářem podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev se nárok nepromlčuje

Typ vytěsnění - možné hodnoty parametru jsou: právo výkupu účastnických cenných papírů podle obchodního zákoníku, nucený přechod akcií podle zákona o obchodních korporacích, převzetí jemní podle obchodního zákoníku a převzetí jmění podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Celková výše protiplnění - výše náhrady za všechny akcie, které nejsou v držení hlavního akcionáře

Subjekty a dokumenty

Hlavní akcionář - název osoby, která vytěsněnila ostatní akcionáře, název slouží současně jako odkaz, který směruje uživatele na stránku katalogu subjektu kapitálového trhu s kontaktními údaji o akcionáři a seznamem všech společností, ve kterých vytěsnil akcionáře

Podíl hlavního akcionáře - podíl hlavního akcináře v % ke dni konání valné hromady, která rozhodla o vytěsnění (musí být větší než 90%)

Obchodník s cennými papíry - obchodník s cennými papíry, který vytěsnění administroval, název slouží současně jako odkaz stránku v katalogu subjektů kapitálového trhu s kontaktními údaji o obchodníkovi a seznamem vytěsnění akcionářů, které realizoval

Zpracovatel posudku - znalec nebo znalecký ústav, který vypracoval posudek ověřující přiměřenost ceny navržené akcionářem jako protiplnění, název slouží současně jako odkaz na stránku katalogu subjektů kapitálového trhu s kontaktními údaji o znalci a seznamem společností, jejíž akcie oceňoval

Znalecký posudek - dostupný ke stažení pro předplatitele

Výplata protiplnění

Výplata protiplnění - paramatr má následující hodnoty: výplata protiplnění dosud nezačala, výplata protiplnění probíhá a výplata protiplnění skončila

Subj. vypl. protiplnění - po uplynutí určité doby může převzít výplatu protiplnění za obchodníka hlavní akcionář nebo emiten či třeti osoba, název subjektu slouží současně jako odkaz na stránku katalogu subjektů kapitálového trhu s kontakty na tento subjekt a seznamem všech realizovaných výplat

Informace k výplatě -upřesňující údaje k výplatě protiplnění

Poznámka - další informace k vytěsnění akcionářů

Vytěsňovaná emise

Údaje o akciích, které byly předmětem vytěsnění. Pokud bylo předmětem více emisí, blok je zobrazen vícekrát.

Výše protiplnění na akcii - protiplnění v CZK na jednu akcii dané emise

Doplatek k protiplnění - údaj, pokud jej máme k dispozici, určuje výši doplatku k základnímu protiplnění na základě rozhodnutí soudu