Emitent

Datum Název  
01.07.2014

Za poslední 2 měsíce bylo zaknihováno více než 500 emisí akcií

Příjemci podpory na obnovitelné zdroje energie z řad akciových společnosti museli do 30.6.2014 zaknihovat své akcie, jinak by přišly o dotace v následujích měsících. Z nesystémového kroku má užitek pouze Centrální depozitář cenných papírů.

zobrazit
03.05.2014

Emitenti zaknihovaných akcií na jméno a výplata dividend

V souladu s ustanovením § 348 odst. 3 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích, mohou ty společnosti, které jsou povinny vést seznam akcionářů, vyplácet dividendu pouze na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Kde zjistíte číslo účtu akcionáře?

uzamčeno
30.04.2014

TOP 21 znalců a znaleckých ústavů

Ocenění předmětu dražby při nedobrovolné dražbě a přiměřenost výše protiplnění při vytěsnění akcionářů musí být provedeno znaleckým posudkem. Které znalce využívají obchodníci s cennými papíry, navrhovatelé dražeb a hlavní akcionáři nejčastěji? V žebříčku je polovina znalců - právnických osob a polovina znalců - fyzických osob. V jeho čele je pak znalec - fyzická osoba - který vyhotovil každý desátý posudek k vytěsnění nebo dražbě uvedené v databázích IN-SERVER. Prvních 5 znalců pak vyhotovilo více než 40% posudků.

uzamčeno
27.04.2014

TOP 20 obchodníků s cennými papíry

Výplatu protiplnění při vytěsnění akcionářů a dražbu akcií mohou provádět výhradně obchodníci s cennými papíry s příslušnou licencí ČNB. Které obchodníky s cennými papíry si nejčastěji vybírají emitenti akcií a hlavní akcionáři? V dražbách hrají prim 3 nebankovní obchodníci, při výplatě protiplnění jim v poslední době šlapou na paty banky.

uzamčeno
26.04.2014

IN-SEZNAM - aplikace pro vedení seznamu akcionářů

Pro společnosti s akciemi na jméno jsme vyvinuli jsme aplikaci pro vedení seznamu akcionářů a zprovoznili ji na stránkách www.in-seznam.cz. Aplikace je do 10 akcionářů zdarma a umožní Vám mít seznam akcionářů, tak jak má být!

zobrazit
31.03.2014

Akciové společnosti jsou v prodlení s výzvami k výměně akcií na jméno

V souladu se zákonem měly akciové společnosti, jejíž původní akcie na majitele se změnily na začátku roku ze zákona na akcie na jméno, do 30. 3. 2014 vyzvat akcionáře k převzetí nových akcií nebo k vyznačení změn. Většina společností porušila zákon.

uzamčeno
07.03.2014

Každý pátý emitent neplní své informační povinnosti

V posledních 2 letech se zlepšila situace s plněním informačních povinností emitentů a chtěli jsme se přesvědčit, jak jsou na tom společnosti s nekótovanými akciemi. Zkontrolovali jsme, zda akciové společnosti z naší databáze mají uloženu ve sbírce listin výroční zprávu nebo účetní závěrku k 31. 12. 2012. A zjistili jsme, že stále je co zlepšovat.

uzamčeno
30.01.2014

IN-SERVER.CZ - levná a komfortní alternativa pro uveřejňování pozvánky na valnou hromadu

Nahraďte rozesílání pozvánky na valnou hromadu akcionářům společnosti uveřejněním pozvánky na našem webu. Je to jednoduché, levné a komfortní.

zobrazit
30.01.2014

Svolání valné hromady podle nového zákona

Způsob svolání valné hromady se mění a je stejný pro všechny společnosti bez ohledu na formu akcií. Jeden způsob svolání lze změnit na vhodnější či lépe řečeno ekonomičtější.

uzamčeno
30.01.2014

Internetové stránky společnosti jsou povinné

Stránky společnosti nejsou jen místem, kde může veřejnost získat základní informace o společnosti, ale stávají se také důležitým komunikačním kanálem mezi společností a jejími akcionáři. Rozsah povinně uveřejňovaných informací je široký.

uzamčeno