Publikováno: 9. 8. 2013

Majetkové účty

Investiční nástroje mohou mít jejich majitelé evidovány na různých místech a různými způsoby především podle toho, jestli se jedná o zaknihované nebo listinné cenné papíry, tuzemské nebo zahraniční investiční nástroje, akcie nebo cenné papíry kolektivního investování.

Účet vlastníka a účet zákazníků

Rozlišujeme dva druhy majetkových účtů a to účet vlastníka a účet zákazníků. Účet vlastníka je majetkový účet vedený pro osobu, který je vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu. Příkladem je majetkový účet vlastníka v Centrálním depozitáři cenných papírů (dříve Středisko cenných papírů) na kterém má vlastník (akcionář) přímo na své jméno evidovány veškeré tuzemské cenné papíry s výjimkou zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování.

Účet zákazníků je veden pro osobu, která není vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu a která vede evidenci navazující na evidenci centrálního depozitáře nebo samostatnou evidenci. Typicky je tato osoba obchodníkem s cennými papíry, který pro své zákazníky uschovává na tomto účtu investiční nástroje nebo investiční společnost, která na tomto účtu má jí emitované podílové listy.

Účet zákazníků je důležitým prvkem ve vícestupňové evidenci investičních nástrojů. V praxi to znamená, že majitel (akcionář) investičních nástrojů má veden účet vlastníka u obchodníka, který má veden účet zákazníků např. v Centrálním depozitáři. Z pohledu Centrálního depozitáře má obchodník na zákaznickém účtu například 10 000 ks ČEZ o kterých ví, že jsou jeho zákazníků není mu však známu konkrétně kterých. Obchodník pak uvedený počet akcií ČEZ eviduje ve své navazující evidenci na jednotlivých účtech vlastníků několika fyzických a právnických osob.

Příklady účtu vlastníka

Majitel investičních nástrojů může mít několik účtů vlastníka, typicky tyto:

A) Účet vlastníka v Centrálním depozitáři cenných papírů (původní účet ve Středisku cenných papírů), na kterém má vedeny v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů všechny tuzemské zaknihované cenné papíry jako jsou například akcie ČEZ, Komerční banky nebo Vítkovice. Dále na tomto účtu mohou být v samostatné evidenci   zahraniční investiční nástroje obchodované na Burze cenných papírů Praha jako jsou například akcie NWR, Orco, Erste Bank nebo certifikáty.

B) Účet vlastníka vedený  u obchodníka s cennými papíry v evidenci navazující na centrální, v samostatné evidenci nebo evidenci navazující na samostatnou evidenci, na kterém jsou evidovány především zahraniční cenné papíry obchodované na zahraničních burzách jako jsou NYSE, NASDAQ nebo některá z evropských burz., nebo také zahraniční investiční nástroje obchodované na Burze cenných papírů Praha jako jsou například akcie NWR, Orco, Erste Bank nebo certifikáty.

C) Účet vlastníka vedený v samostatné evidenci cenných papírů kolektivního investování tuzemské investiční společností, která vydala příslušné podílové listy nebo jiné cenné papíry kolektivního investování.

Vlastník investičních nástrojů může taky mít jen jeden účet vedený u obchodníka s cennými papíry, kde má evidovány nejen tuzemské, ale i zahraniční cenné papíry, a také podílové listy.

Evidence investičních nástrojů se týká především těch v zaknihované podobě a jen výjimečně listinných cenných papírů v samostatné evidenci. Ne všechny investiční nástroje musí mít jejich vlastník výše uvedeným způsobem. Příkladem jsou listinné akcie na jméno, které mají akcionáři uschovány doma nebo v bankovním trezoru a jsou evidovány emitentem těchto akcií v seznamu akcionářů.